Обяви и съобщения

назад

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП

691

СЪОБЩЕНИЕ

                            

           Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че  се разрешава изработване на ПУП, както следва:

Решение №  103 от 29.06.2017 г., взето с  Протокол  №  7 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от к. 129 по плана на гр. Пазарджик

Решение №  116 от 27.07.2017 г., взето с  Протокол  №  8 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект  на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. 040005, местн. „Къра”, земл. Юнаците

Решение № 117 от 27.07.2017 г., взето с  Протокол  № 8 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект  на ПУП-ПРЗ за проектен п.и. 067086, местн. „През Ирима”, земл. Сарая      

Решение № 120 от 27.07.2017 г., взето с  Протокол  № 8 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект  на ПУП-ПРЗ за  п.и. с идентификатор 55155.25.3, местн. „Мараша”, земл. Пазарджик

Решение № 121 от 27.07.2017 г., взето с  Протокол  № 8 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект  на ПУП-ПРЗ за п.и. 11070, 11014, и УПИ І-11067, За крайпътен комплекс, местн. „Гелемена”, земл. Добровница      

Решение № 122 от 27.07.2017 г., взето с  Протокол  № 8 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект  на ПУП-ПРЗ за п.и. с идентификатор 55155.11.11, местн. „Панагюрско шосе”, земл. Пазарджик      

Решение № 124 от 27.07.2017 г., взето с  Протокол  № 8 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект  на ПУП-ПРЗ за п.и. 125026, местн. „Под селото”, земл. Гелеменово      

Заповед № 67 / 07.06.2017 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР  за УПИ ХХV-За детска ясла, ХХVІ-За детско учреждение и ХХVІІІ-ТП. в кв. 16  по плана на с. Главиница

Заповед  №  69 /  16.06.2017 г. за изработване на проект за изменение  на ПУП-ПРЗ за УПИ V- За автосервиз, местност „Орта мера” земл. Ивайло

Заповед  №  71 /  16.06.2017 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ І /п.и. 000555/ от Парц. План на Стоп. двор, местн. „Орешака” земл. Огняново

Заповед  №  71 /  16.06.2017 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ І /п.и. 000555/ от Парц. План на Стоп. двор, местн. „Орешака” земл. Огняново

Заповед  №  72 /  20.06.2017 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ п.и. 093007 от Парц. План на Стоп. двор, местн. „Мерата” земл. Сарая

Заповед  №  75 /  27.06.2017 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ V-116, За производствен терен в кв. 63 по плана на гр. Пазарджик

Заповед  №  77 /  26.06.2017 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХVІ-643 и ХІІІ-644 в кв. 199 по плана на гр. Пазарджик

Заповед  №  84 /  28.07.2017 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ ХІХ-4201 и ХХ-4202 в кв. 500 по плана на гр. Пазарджик

Заповед  №  86 /  28.07.2017 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ  за п.и. 000518 в землището на с. Звъничево