Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

2689

СЪОБЩЕНИЕ

                      

               Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Заповед № 109/ 06.08.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI – 2117,V-2117 и XVI – 2117 в кв. 59 по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 115 / 31.08.2012 г. за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод до п.и. 130057, м. “Куру ирим” в земл. Гелеменово.

       Заповед № 116 / 31.08.2012 г. за изработване на ПУП-ПП за трасе на канализация до п.и. 130057, м. “Куру ирим” в земл. Гелеменово.

       На основание чл. 215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по заповедта до общинска администрация.