Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

2207

СЪОБЩЕНИЕ

                      

               Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Заповед № 118/ 12.09.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обособен терен за озеленяване в кв. 24А , село Говедаре.

       Заповед № 119 / 12.09.2012 г, за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за п.и. 000521 в Стопански двор, местност “Стърчи крак”,землището на село Црънча.

       Заповед № 120 / 12.09.2012 г, за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 024013, местност “Танова могила”,землището на село Овчеполци.

       Заповед № 121 / 12.09.2012 г, за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за УПИ XXXV-260, За складова дейност и бензиностанция и УПИ XXXVIII в Стопански двор, местност “Сайовете”, землището на село Юнаците.

       Заповед № 122 / 19.09.2012 г, за изработване на проект на ПУП-ПРЗ на ПУП-ПРЗ за п.и 109110; п.и. 109111; п.и. 109112; п.и 109113 в местност “Турничовица”, землището на село Мало Конаре.

       На основание чл. 215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по заповедта до общинска администрация.