Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

1980

СЪОБЩЕНИЕ

               Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

         Заповед № 125/ 26.09.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV – 617, за гаражи / п.и. с идентификатор 55155.502.9627 / и УПИ I – За жилищно строителство и озеленяване / п.и. с идентификатор 55155.502.1762 / в кв.317 , по плана на гр.Пазарджик.

         Заповед № 128/ 26.09.2012 г. за изработване на проект за п.и: 077001; п.и: 077003 и п.и: 077004, местност “Гечево дере” в землище с.Главиница.

         Заповед № 129/ 26.09.2012 г. за изработване на проект п.и: 077002, местност “Гечево дере” в землище с.Главиница.

         Заповед № 134/ 27.09.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за п.и: 026010 и п.и.026008 в местност “Кулински ливади”, землището на с.Ивайло.  

         Заповед № 135/ 07.09.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за п.и. с идент. 55155.27.178 в местност “Татар Мезар”, гр.Пазарджик.

       Заповед № 136 / 29.09.2012 г. за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод и водопровод до п.и. 180004 / проектен имот 180018/, м. “Баталите” в земл. Пищигово.

       На основание чл. 215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по заповедта до общинска администрация.