Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

1781

СЪОБЩЕНИЕ

               Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

       Заповед № 19 / 16.01.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ   за УПИ VІІ-1076, търговия и услуги, УПИ ІІ118, Производство и услуги и УПИ VІ-126, Пощенски комплекс в кв. 67 по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 20 / 16.01.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ-търговия и услуги, УПИ ІІІ-за трафопост и УПИ І-жилищно строителство в кв. 416б по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 26 / 24.01.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ   за УПИ ХІV, ХVІІІ, ХХХІ от Парцеларен план на Стоп. двор, местн. „Стърчи крак” в земл. на с. Црънча

         Заповед № 27 / 24.01.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ   за УПИ ІІ-570, търговия и услуги, УПИ – 570, търговия и услуги в кв. 512 по плана на гр. Пазарджик

       Решение № 13 / 30.01.2014 г. на Общински съвет – Пазарджик за изработване на проест на ПУП-ПРЗ за п.и. 005119, местн. „Татар екин” в земл. Драгор

        Решение № 12 / 30.01.2014 г. на Общински съвет – Пазарджик за изработване на проест на ПУП-ПРЗ за п.и. 125002, местн. „Под селото” в земл. Гелеменово

         Решение № 14 / 30.01.2014 г. на Общински съвет – Пазарджик за изработване на проест на ПУП-ПРЗ за п.и. 100008, местн. „Горна Ада” в земл. Огняново

         Заповед № 29 / 11.02.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ   за УПИ ХLІІ и ХLІІІ от Парцеларен план на Стоп. двор , местн. „Градището” в земл. на с. Мало Конаре

           Заповед № 30 / 11.02.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ І-118002, Производствена дейност, местност „Горни лозя” в землището на с. Говедаре      

           Заповед № 31 / 12.02.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-Църква в кв. 23 по плана на с. Мокрище

           Заповед № 32 / 12.02.2014 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ на п.и. 113080, местн. „Възстановими граници” в землището на с. Братаница

             Заповед № 33 / 12.02.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ І-9, ІІ-9, ІІІ-9 VІ-9, местност „Кулински ливади” в землището на с. Ивайло

             Заповед № 34 / 14.02.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ І-162,160,159,161, за услуги и търговия в кв. 1249 по плана на гр. Пазарджик

             Заповед № 35 / 14.02.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-7497 Търговия и услуги, УПИ ІІІ-642,643, Търговия и услуги и УПИ ІV-641,Търговия и услуги в кв. 514 по плана на гр. Пазарджик в кв. 1249 по плана на гр. Пазарджик

             Заповед № 36 / 14.02.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІХ-842 и УПИ VІІІ-841 в кв. 469 по плана на гр. Пазарджик в кв. 1249 по плана на гр. Пазарджик

           Заповед № 37 / 14.02.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VІІ-общ., VІІІ-общ., ІХ-общ. и Х-общ. в кв. 405г по плана на гр. Пазарджик в кв. 1249 по плана на гр. Пазарджик