Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

1752

СЪОБЩЕНИЕ

               Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

               Заповед № 148 / 07.10.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-368 кв. 33 по плана на с. Звъничево

              Заповед №   152 / 08.10.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ ХХІV /п.и. 001373/, УПИ ХХV / п.и. 001372 / и УПИ ХХVІ / п.и. 001371 / от Парц. План на Стопански двор на с. Черногорово

              Заповед №   154 / 09.10.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ ХІ-Търговия, услуги и производствена дейност / п.и. 55155.508449 / и УПИ ХІІ-Търговия, услуги и производствена дейност /п.и. 55155.508.450/ в кв. 4а по плана на гр. Пазарджик

             Заповед № 157 / 14.10.2014 г. за изработване на проект за изменение на ПР за улица-тупик с о.т. о.т. 90а-90б в кв. 46 по плана на с. Гелеменово

               Решение № 179 от 26 септември 2014 г., взето с Протокол № 10 на Общински съвет – Пазарджик с което се разрешава израбатване на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. 052025, местност „Малък Герен” в землището на с. Алеко Константиново

               Решение № 180 от 26 септември 2014 г., взето с Протокол № 10 на Общински съвет – Пазарджик с което се разрешава израбатване на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. 000556 /проектни имоти 000568 и 000570 / в землището на с. Дебращица