Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

41

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Заповед № 166 от 16.11.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване, в обхват УПИ XII-408,407 (ПИ 56561.501.407 и ПИ 56561.501.408) и УПИ II-404 (ПИ 56561.501.404), в кв.40 по плана на с. Пищигово.

 

Заповед № 169 от 17.11.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация, за УПИ I-150 (ПИ 86074.501.150), в кв.24 по плана на с. Юнаците.

 

Заповед № 171 от 18.11.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПР, в обхват УПИ XL-188, Жилищно строителство (ПИ 55155.12.188), УПИ XLI-189, Жилищно строителство (ПИ 55155.12.189) и ПИ 55155. 12.190, представляващ обслужваща алея, находящи се в местност “Атчаир“ по КК на землище гр. Пазарджик.

 

Заповед № 172 от 22.11.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за застрояване за УПИ X-7579,9511 (ПИ 55155. 502.1351), в кв.425 по плана на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 173 от 23.11.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация, за УПИ X-122 в кв.24 по плана на с. Сарая.

 

Заповед № 174 от 23.11.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване, за УПИ XVI-145(ПИ 00254.501.145) в кв.38 по плана на с. Алеко Константиново.

 

Заповед № 175 от 24.11.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация, за УПИ I-646(ПИ 32010.501.84) и УПИ ХIX-45(ПИ 32010.501.83) в кв.4 по плана на с. Ивайло.

 

Заповед № 176 от 24.11.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация, за УПИ IV-43 (ПИ 78056.501.43), в кв.5 по плана на с. Цар Асен