Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

84

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

Решение № 92 от 27.04.2022г., взето с Протокол №3 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП - План – схема, като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащите ПУП, обхващащи територията на гр. Пазарджик, одобрени с Решение № 195 от 29.10.2009г., взето с Протокол № 17; Решение № 10 от 25.01.2007г., взето с Протокол № 1; Решение № 87 от 03.06.2005г., взето с Протокол № 8 и Заповед № 851 от 15.05.1992г.

 

Решение № 97 от 27.04.2022г., взето с Протокол №3на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП - Парцеларен план за трасе на електропровод, захранващ нов ПИ 55155.8.303, съставляващ УПИ LX – 258, автосервиз, търговия и услуги в местност „Зайкови мандри” по КККР на зем. Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

Решение № 98 от 27.04.2022г., взето с Протокол №3на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП - Парцеларен план за трасе на електропровод, захранващ ПИ 48876.79.21 /НТП Оранжерия с трайна конструкция/ в „Тузлите” по КККР на зем. с. Мокрище, общ. Пазарджик.

 

Съгласно чл. 124б, ал.4, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а не подлежат на оспорване.

С Решенията и цялата проектна документация може да се запознаете в сградата на Oбщина Пазарджик ет.5, ст. 501

Съобщението е изложено на информационното табло на входа в сградата на Община Пазарджик на 09.05.2022г.