Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

205

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Решение № 281 от 29.12.2021г., взето с Протокол №13 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ, за ПИ с идентификатор 48444.18.19, в местност ”Чамур тарла”, по КККР на землище с. Мирянци.

 

Решение № 282 от 29.12.2021г., взето с Протокол №13 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ, за ПИ с идентификатор 55556.28.41, в местност ”Маховица”, по КККР на землище с. Паталеница.

 

Решение № 283 от 29.12.2021г., взето с Протокол №13 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ, за ПИ с идентификатор 55155.10.217, в местност ”Татар Екин”, по КККР на землище гр. Пазарджик.

 

Решение № 284 от 29.12.2021г., взето с Протокол №13 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ, за ПИ с идентификатор 21556.112.7, в местност ”Айдарица”, по КККР на землище с. Добровница.

 

Решение № 285 от 29.12.2021г., взето с Протокол №13 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ, за ПИ с идентификатор 78570.7.16, в местност ”Коритски път”, по КККР на землище с. Црънча.

 

Решение № 286 от 29.12.2021г., взето с Протокол №13 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ, за ПИ с идентификатор 66559.10.134, в местност ”Синия мост”, по КККР на землище с. Синитово.

 

Решение № 287 от 29.12.2021г., взето с Протокол №13 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ, за ПИ с идентификатор 15028.14.203, по КККР на неурбанизираната територия на с. Главиница и УПИ I-175, в кв.23 по плана на с.Главиница.

 

Решение № 289 от 29.12.2021г., взето с Протокол №13 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ, за УПИ V-170  и УПИ VI-170, в кв.20 и улица с о.т. о.т. 61-62-63 по плана на с. Овчеполци.