Обяви и съобщения

назад

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП (ПРЕЗ ИРИМА)

398

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община – гр. Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 и ал.2 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод и електропровод, захранващи имот с идентификатор 65437.67.4 (проектен имот 64537.67.91) м.”През ирима” по КККР на з-ще Сарая, общ. Пазарджик.

Трасето на водопровода с обща дължина от 244м. започва от съществуващ водопровод  до северозападния край на регулацията на с. Сарая. Насочва се на запад през имот с идентификатор 65437.67.69 – пасище, чупи на север и пресича имот с идентификатор 65437.67.55 – напоителен канал, разполага се в имот с идентификатор 65437.67.54 – за селскостопански, горски и ведомствен път, до достигане на имот с идентификатор 65437.67.4 (проектен имот 64537.67.91) м.”През ирима” по КККР на з-ще Сарая, общ. Пазарджик., който следва да бъде захранен съгласно изчертаното със зелено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

Трасето на електропровода с обща дължина от 63м. започва от нов ЖР стълб, разположен в имот с идентификатор 65437.67.4  (собственост на инвеститора), след което се насочва на запад, на около 6м от южната граница на имота и достига границите на проектен имот 64537.67.91, м.”През ирима” по КККР на з-ще Сарая, общ. Пазарджик, който следва да бъде захранен съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

Проекта е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал.2 т.5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 100/15.12.2017 г. на Държавен вестник.