Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

295

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Заповед № 62 от 27.04.2021г., на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и План за застрояване, за УПИ IХ /ПИ 55155.15.142/, в местност „Тузлите“ по КККР на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 63 от 27.04.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПЗ и РУП, за УПИ VII-41 /ПИ 55155.504.41/, УПИ VIII-40 /ПИ 55155.504.40/ и УПИ IХ-39 /ПИ 55155.504.39/, в кв.471 по плана на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 64 от 28.04.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПЗ и РУП, за УПИ ХХI-1309 /ПИ 55155.501.1309/ в кв.269 по плана на гр. Пазарджик.

 

 

Решение № 82 от 29.04.2021г., взето с Протокол №4 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за ПИ с идентификатор 55155.11.15, в местност ”Панагюрско шосе” по КККР на землището на гр. Пазарджик.

 

Решение № 83 от 29.04.2021г., взето с Протокол №4 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за ПИ 55155.25.113, ПИ 55155.25.117, ПИ 55155.25.116, ПИ 55155.25.136, ПИ 55155.25.114 ПИ 55155.25.72 и ПИ 55155.25.71 в местност ”Мараша” по КККР на землището на гр. Пазарджик.

 

Решение № 84 от 29.04.2021г., взето с Протокол №4 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за част от ПИ с идентификатор 55155.13.192 /проектен ПИ 55155.13.199/, в местност ”Чукур Савак” по КККР на землището на гр.Пазарджик.

 

Решение № 85 от 29.04.2021г., взето с Протокол №4 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за част от ПИ с идентификатор 23457.5.681 /проектен ПИ 23457.5.1015/, в местност ”Татар Екин” по КККР на землището на с.Драгор.

 

Решение № 86 от 29.04.2021г., взето с Протокол №4 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за ПИ с идентификатор 15271.79.16, в местност ”Звъневица” по КККР на землището на с. Говедаре.

 

Решение № 87 от 29.04.2021г., взето с Протокол №4 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация за квартали 170, 171 и 172 по плана на с. Мало Конаре.

 

Решение № 88 от 29.04.2021г., взето с Протокол №4 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и провеждането на процедури по чл.15, ал.3 от ЗУТ и ЗКИР, в обхват улица с о.т. о.т. 149-163-164-165, УПИ III-41, УПИ IV-41 и УПИ V-41 и УПИ XVI-37 кв.65 по плана на с. Братаница.

 

Решение № 93 от 29.04.2021г., взето с Протокол №4 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация, за УПИ I-общ., УПИ II-99, УПИ XII-122, УПИ XIII-За обществени нужди, УПИ X-Детски комбинат, УПИ V-128,127, УПИ VII-102 и УПИ III-100 в кв.15 и улица с о.т. о.т. 81-80-49 по плана на с.Синитово.

 

Решение № 94 от 29.04.2021г., взето с Протокол №4 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация, за УПИ V-470 в кв.17 и улица-тупик между кв.17 и кв.78 по плана на с. Дебръщица.