Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

139

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Решение № 198 от 30.09.2021г., взето с Протокол №10 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за ПИ с идентификатор 55155.25.29, в местност ”Мараша” по КККР на землището на гр. Пазарджик.

 

Решение № 199 от 30.09.2021г., взето с Протокол №10 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ, за поземлени имоти с идентификатори 46749.153.69 и 46749.153.27, в местност ”Хаджийски ливади” по КККР на землище с. Мало Конаре.

 

Решение № 200 от 30.09.2021г., взето с Протокол №10 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ, за ПИ с идентификатор 06149.45.9, в местност ”Млечока” по КККР на землище с. Братаница.

 

Решение № 201 от 30.09.2021г., взето с Протокол №10 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за ПИ с идентификатор 48444.18.134, в местност ”Чамур тарла”, по КККР на землището на с. Мирянци.

 

Решение № 202 от 30.09.2021г., взето с Протокол №10 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ, за ПИ с идентификатор 32010.32.1, в м. ”Орта Мера” по КККР на землище с. Ивайло.

 

Решение № 203 от 30.09.2021г., взето с Протокол №10 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 55556.21.61, в местност ”Маховица” по КККР на землище с. Паталеница.

 

Решение № 208 от 30.09.2021г., взето с Протокол №10 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация, за УПИ III - за озеленяване, УПИ IV-1337 и УПИ V-1337 в кв.410в на гр. Пазарджик.

 

Решение № 209 от 30.09.2021г., взето с Протокол №10 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за улична регулация, за улици с о.т. о.т. 240-239-238-237-259-234 и о.т. о.т. 225-238-265-266а и за част от квартали 68, 69, 70, 82, 85, 86 по плана на с. Паталеница.

 

Решение № 210 от 30.09.2021г., взето с Протокол №10 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация, за УПИ ХIII-1290 и УПИ ХIV-1290 в кв.163 по плана на с. Мало Конаре.

 

Решение № 211 от 30.09.2021г., взето с Протокол №10 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПРЗ, за УПИ II-Фурна (ПИ30572.501.494), в кв.19 по плана на с. Звъничево.

 

Решение № 212 от 30.09.2021г., взето с Протокол №10 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ, за ПИ с идентификатор 78570.1.11, в м. ”Чорбови градини” по КККР на землище с. Црънча.