Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

2275

СЪОБЩЕНИЕ

         Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Заповед № 55/ 03.04.2013 г. За изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ ХХХ /п.и. 001013/ - Стопански двор в земл. Паталеница

       Заповед № 56/ 05.04.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХІV-423 и УПИ ХV-422 в кв. 37 по плана на гр. Пазарджик

         Заповед № 57 / 08.04.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗза УПИ VІ-678 в кв. 221 по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 58/ 08.04.2013г. за изработване на проект на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ ХХІІ /п.и. 000702/ от Стопански двор, местност „Каратапрак” в земл. Ал.Константиново

       Заповед № 59 / 08.04.2013 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ на п.и. 000688, местн. „Далъка” в земл. Гелеменово

       Заповед № 60 / 08.04.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПРЗ на УПИ ІІІ-Сградостроителен техникум /п.и. с идентификатор 55155.506.12078 в кв. 135 по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 68 / 16.04.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПР на УПИ І-Здравен дом и VІІІ-Обществ. Строителство в кв. 25 по плана на с. Говедаре

       Заповед № 69 / 17.04.2013 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 000264, местност „Под чифлика” в земл. Гелеменово

       Заповед № 70 / 17.04.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-Техноснаб, химимпорт в кв. 4-инд. зона по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 72 /18.04.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-РУП за УПИ ХІІ-Търговия и услуги и УПИ ХІІІ-Търговия и услуги в кв. 2 по плана на гр. Пазарджик