Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

2416

СЪОБЩЕНИЕ

         Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Община Пазарджик се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Заповед № 77 / 13.05.2013г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ ІV-576 /п.и. с идентификатор 55155.503.576/ в кв. 381 по плана на гр. Пазарджик

        Заповед № 78 / 13.05.2013г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП на УПИ ХІХ-28 /п.и. с идентификатор 55155.504.28/ в кв. 471 по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 80 / 22.05.2013г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ   на п.и. с идентификатор 55155.25.20, местност „Мараша” в землището на гр. Пазарджик

         Заповед № 81 / 22.05.2013г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ   на УПИ V-594 и І-594 в кв. 42 по плана на с. Ивайло

        Заповед № 82 / 22.05.2013г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ   на УПИ V-4210 /п.и. с идентификатор 55155.502.554/ в кв. 500 по плана на гр. Пазарджик

        Заповед № 83 / 22.05.2013г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ   на УПИ І-23, жил. Строителство и УПИ ІІ-23,жилищно строителство в местност „През Ирима” в землището на с. Сарая