Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

373

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Заповед № 24 от 16.03.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПР и ПЗ, за поземлени имоти с идентификатори 56561.176.54 и 56561.280.107, представляващи съответно, парцели ХLV и LII в бивш Стопански двор на ТКЗС, в местност ”Коруджа” по КККР на с. Пищигово.

 

Заповед № 30 от 17.03.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ, за УПИ V-463 (ПИ 55155.10.463) и УПИ VIII-465 (ПИ 55155.10.465), двата с отреждане „Жилищно строителство и търговия“, в местност „Татар Екин“ (нов кв. 603) по плана на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 32 от 24.03.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ, в обхват УПИ I-Комплексно жилищно строителство и магазини, част от УПИ II-За техническа инфраструктура, ЖП гара и част от улица, в кв.48 по плана на гр. Пазарджик, в които попадат поземлени имоти с идентификатори 55155.528.163, 55155.528.164, 55155.528.165, 55155.528.166 и 55155.528.180, по КККР на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 34 от 29.03.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване, за УПИ IХ-3808 и улица с о.т. о.т. 992-929в, в кв. 295б по плана на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 35 от 29.03.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ, за ПИ 32010.501.868, попадащ в пространството между улици с о.т. о.т. 30-115 и о.т. о.т. 175-176 по плана на с. Ивайло.