Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

420

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Заповед № 15 от 03.02.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ, за УПИ ХI-487, в кв.40 по плана на с. Мало Конаре.

 

Заповед № 16 от 03.02.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ, за УПИ I-7 (ПИ 14619.506.7), в местност „Залива“ по КККР на землище с. Гелеменово.

 

Заповед № 17 от 20.02.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПР и ПЗ, за поземлен имот с идентификатор 14619.400.59, с НТП – за стопански двор, представляващ парцел VIII в бивш Стопански двор на ТКЗС, в местност ” Попински път” по КККР на землище с. Гелеменово.

 

Заповед № 18 от 20.02.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП-Изменение на план за регулация и застрояване, в обхват УПИ XLIV-71, склад за дърва, въглища, черни и цветни метали, УПИ LXX-71, производствена дейност и търговия и УПИ LXXI-71, производствена дейност и търговия, в местност „Синия мост“ (бивш Стопански двор) на с. Синитово.

 

Заповед № 20 от 21.02.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ, в обхват УПИ ХХ-682, УПИ XIX-681, УПИ ХХVIII-682 и УПИ ХVII-682 в кв.81, по плана на с. Мало Конаре.