Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

594

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Заповед № 223 от 19.12.2022г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПР и ПЗ, за ПИ с идентификатор 14619.400.82, с НТП-за стопански двор, представляващ парцел ХVIII в бивш Стопански двор на ТКЗС, в местност ”Попински път ” по КККР на землище с. Гелеменово.

 

Заповед № 224 от 19.12.2022г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за Работен устройствен план, за УПИ ХVI-549 и УПИ I-548, в кв.183 по плана на гр. Пазарджик

 

Заповед № 227 от 22.12.2022г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване, за УПИ IV-общ, УПИ V-общ. и УПИ VI-общ. в кв.73 по плана на с. Добровница.

 

Заповед № 229 от 22.12.2022г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПЗ и РУП, в обхват УПИ ХI-546, УПИ Х-545 и УПИ IХ-544, в кв.446 по плана на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 230 от 21.12.2022г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване, в обхват УПИ VI-204 и УПИ VII-204 (ПИ 14619.401.425), в кв.38а по плана на с. Гелеменово.