Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

649

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Заповед № 39 от 07.04.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПРЗ, за УПИ ХII-1328, Жилищно строителство, търговия и услуги (ПИ 32010.501.1383), в кв.58 по плана на с. Ивайло.

 

Заповед № 41 от 07.04.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПРЗ, за УПИ Х-726 (ПИ 55155.506.723), в кв.108 по плана на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 44 от 07.04.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация, за УПИ VIII-421 в кв.26, по плана на с. Говедаре.

 

Заповед № 45 от 07.04.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПР и ПЗ, за поземлен имот идентификатор 48876.40.51, с НТП - за друг вид производствен, складов обект, представляващ парцел ХI, в бивш Стопански двор на ТКЗС, в местност ”Горен герен” по КККР на с. Мокрище.

 

Заповед № 48 от 10.04.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП-Изменение на ПРЗ за УПИ V-62,64 За производство, търговия и услуги, БКТП и ФЕЦ, (ПИ 81089.34.74) в местност „Минева могила“ землище на с. Черногорово.