Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

710

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Решение № 223 от 29.09.2022г., взето с Протокол №11 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за ПИ 78570.1.58, ПИ 78570.1.28 и ПИ 78570.1.10 в местност „Чорбови градини“, по КККР на землище с. Црънча.

 

Решение № 224 от 29.09.2022г., взето с Протокол №11 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП-ПРЗ, за ПИ 00571.5.2, ПИ 00571.5.3, ПИ 00571.5.4, ПИ 00571.5.5 и ПИ 00571.5.6 в местност „Сакарджа”, по КККР на землище с. Априлци.

 

Заповед № 153 от 28.09.2022г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване, за УПИ VII-366 (ПИ 56561.501.1628) и УПИ VIII-366 (ПИ 56561.501.1627), в кв.16 по плана на с. Пищигово.

 

Заповед № 157 от 29.09.2022г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване, за УПИ I-40 (ПИ 14619.70.454) и УПИ I-458 (ПИ 14619.70.459), двата с отреждане „Склад за съхранение на селскостопанска продукция“, находящи се в местност ”Попински път” по КККР на землище с. Гелеменово.

 

Заповед № 164 от 06.10.2022г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване, в обхват УПИ I-113011, За гаражна, авторемонтна и складова база за строителна механизация, УПИ II-113011, за ФЕЦ и обслужваща улица-тупик (ПИ 86074.113.11) в местност “Къра“, по КККР на землище с. Юнаците.

 

Заповед № 165 от 06.10.2022г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване, за УПИ V-11, за производствена дейност (ПИ 55155.26.11) в кв.7-Ик1 по плана на гр. Пазарджик.