Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

668

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Решение № 225 от 29.09.2022г., взето с Протокол № 11 на Общински съвет, за изработване на проект на План – схема, като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащия ПУП, обхващаща територията на гр.Пазарджик, одобрен с Решение № 202 от 25.09.2013г., взето с Протокол № 11 на ОС - Пазарджик.

 

Решение № 226 от 29.09.2022г., взето с Протокол № 11 на Общински съвет, за изработване на проект на План – схема, като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащия ПУП, обхващащ територията на     гр. Пазарджик, одобрен с Решение № 230 от 25.11.2013г., взето с Протокол № 13 на ОС - Пазарджик.

 

Решение № 228 от 29.09.2022г., взето с Протокол № 11 на Общински съвет, за изработване на проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от табло НН на БКТП „Тополница” до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ23457.5.677, местност „Татар Екин” по КККР землище с.Драгор, общ.Пазарджик.

 

Решение № 229 от 29.09.2022г., взето с Протокол № 11 на Общински съвет, за изработване на проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на кабелна линия, започваща от регулацията на с. Драгор до ново електромерно табло, монтирано пред ПИ 23457.2.174, местност „Пясъците” по КККР землище Драгор, общ.Пазарджик.

 

Решение № 230 от 29.09.2022г., взето с Протокол № 11 на Общински съвет, за изработване на проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на електропровод, свързващ фотоволтаична централа в ПИ 55155.11.3 в местност „Панагюрско шосе”, по КККР землище Пазарджик с електроразпределителната мрежа.

 

Решение № 231 от 29.09.2022г., взето с Протокол № 11 на Общински съвет, за изработване на проект на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път от ПИ 55155.22.281 /НТП – За местен път/ до ПИ 55155.21.7 по КККР землище гр.Пазарджик.

 

Съгласно чл. 124б, ал.4, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а не подлежат на оспорване.

С Решенията и цялата проектна документация може да се запознаете в сградата на Oбщина Пазарджик ет.5, ст. 501

Съобщението е изложено на информационното табло на входа в сградата на Община Пазарджик на 10.10.2022г.