Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

217

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

Решение № 280 от 24.11.2022г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет, за изработване на проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на КЛ 20 kV от нов стълб, монтиран в оста на ВЛ 20 kV „Зеленчукови градини” , ПИ 46749.114.56 до нов БКТП в УПИ ХХХV-131 - Цех за дървопреработване и склад /ПИ 46749.201.131/, по КККР землище с. Мало Конаре, общ. Пазарджик.

 

Решение № 281 от 24.11.2022г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет, за изработване на проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на водопровод, захранващ ПИ 55155.24.220, за който има обособен УПИ I-220-101 в местност „Баждар дъмга” по КККР землище гр.Пазарджик, общ. Пазарджик.

 

Решение № 282 от 24.11.2022г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет, за изработване на проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на подземен електропровод от табло НН на БКТП „Боби” в ПИ 15271.118.10 до ново електромерно табло, монтирано пред УПИ III-16, за търговия и услуги  /ПИ 15271.79.16/, местност „Звъневица” по КККР землище с. Говедаре, общ. Пазарджик.

 

Съгласно чл. 124б, ал.4, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а не подлежат на оспорване.

С Решенията и цялата проектна документация може да се запознаете в сградата на Oбщина Пазарджик ет.5, ст. 501