Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

661

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Решение № 36 от 23.02.2023г., взето с Протокол №2 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПРЗ, за поземлени имоти с идентификатори 65468.59.16, 65468.59.18 и 65468.59.19 и УПИ II - За производство на ел. енергия от ВЕИ /фотоволтаични панели/ (ПИ 65468.59.22) в местност „Кел тепе“, по КККР на землище с. Сбор.

 

Решение № 37 от 23.02.2023г., взето с Протокол №2 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 65468.59.17 в местност „Кел тепе“, по КККР на землище с. Сбор.

 

Решение № 38 от 23.02.2023г., взето с Протокол №2 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 65468.61.10 в местност „Кел тепе“, по КККР на землище с. Сбор.

 

Решение № 39 от 23.02.2023г., взето с Протокол №2 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлени имоти с идентификатори 65468.48.1, 65468.48.2, 65468.48.3, 65468.48.4, 65468.48.5, 65468.48.6, 65468.48.7, 65468.48.8, 65468.48.9, 65468.48.10, 65468.48.11, 65468.48.13, 65468.48.14, 65468.48.15, 65468.48.16, 65468.48.17, 65468.48.18, 65468.48.19, 65468.48.20, 65468.48.21, 65468.48.22, 65468.48.23, 65468.48.24, 65468.49.1, 65468.49.2, 65468.49.3, 65468.49.4, 65468.49.5, 65468.49.6, 65468.49.7, 65468.49.8, 65468.49.9, 65468.49.10, 65468.49.11, 65468.49.12, 65468.49.13, 65468.49.14, 65468.49.15, 65468.49.16, 65468.49.17, 65468.49.18, 65468.49.19, 65468.49.20, 65468.50.1, 65468.50.2, 65468.50.3, 65468.50.4, 65468.50.5, 65468.50.6, 65468.50.7, 65468.50.8, 65468.50.9, 65468.50.10, 65468.50.11, 65468.50.12, 65468.50.13, 65468.50.14, 65468.50.15, 65468.50.16, 65468.50.17, 65468.50.18, 65468.50.19, 65468.50.20, 65468.50.21, 65468.50.22, 65468.50.23, 65468.50.24, 65468.50.25, 65468.50.27, 65468.50.28, 65468.50.29, 65468.50.30, 65468.50.31, 65468.50.32, 65468.50.33, 65468.50.34, 65468.50.35, 65468.50.36, 65468.50.37, 65468.50.38, 65468.50.39, 65468.50.40, 65468.50.43, 65468.50.44, 65468.102.39, 65468.102.37, 65468.58.5, 65468.58.7, 65468.58.8, 65468.58.9, 65468.58.10, 65468.58.11, 65468.58.13, 65468.58.15, 65468.58.16, 65468.58.17, 65468.58.18, 65468.58.19, 65468.58.20, 65468.58.21, 65468.58.22, 65468.58.23, 65468.58.24, 65468.58.26, 65468.58.28, 65468.58.29, 65468.58.30, 65468.58.31, 65468.58.33, 65468.59.1, 65468.59.6, 65468.60.24, 65468.60.25, 65468.60.26, 65468.62.1, 65468.62.2, 65468.62.3, 65468.62.4, 65468.62.5, 65468.62.7, 65468.62.8, 65468.62.9, 65468.62.10, 65468.62.11, 65468.62.13, 65468.62.14, 65468.62.15, 65468.62.16, 65468.62.17, 65468.62.18, 65468.62.19, 65468.62.20, 65468.62.21 и 65468.62.22, в местност „Кел тепе“, по КККР на землище с. Сбор.

 

Решение № 40 от 23.02.2023г., взето с Протокол №2 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 65468.107.3 и УПИ I-107.5, За производство на ел. енергия от ВЕИ /фотоволтаични панели/ (ПИ 65468.107.5) в местност „Сакарджа“, по КККР на землище с. Сбор.

 

Решение № 41 от 23.02.2023г., взето с Протокол №2 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПРЗ, за поземлени имоти с идентификатори 65468.120.1, 65458.120.3 и УПИ VIII - За производство на ел. енергия от ВЕИ /фото-волтаични панели/ (ПИ 65468.120.6) в местност „Лазаров келник“, по КККР на землище с. Сбор.

 

Решение № 42 от 23.02.2023г., взето с Протокол №2 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПРЗ, за поземлени имоти с идентификатори 65468.163.1, 65468.163.2, 65468.163.3, 65468.163.4, 65468.163.5, 65468.163.6, 65468.163.7, 65468.163.8, 65468.163.9, 65468.163.10, 65468.163.11, 65468.163.12, 65468.163.15, 65468.163.16, 65468.163.17, 65468.163.18, 65468.163.19, 65468.163.20, 65468.163.21, 65468.163.22, 65468.163.23, 65468.163.24, 65468.163.26, 65468.163.27 и УПИ IХ - За производство на ел. енергия от ВЕИ /фотоволтаични панели/(ПИ 65468.120.4) в местност „Лазаров келник“, по КККР на землище с. Сбор.

 

Решение № 43 от 23.02.2023г., взето с Протокол №2 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлени имоти с идентификатори 65468.116.5, 65468.116.10, 65468.117.2 и 65468.117.8 в местност „Еленка“, по КККР на землище с. Сбор.

 

Решение № 44 от 23.02.2023г., взето с Протокол №2 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 65468.118.22 и УПИ ХI-За производство на ел. енергия от ВЕИ /фотоволтаични панели/ (ПИ 65468.118.26) в местност „Палешникова кория“, по КККР на землище с. Сбор.

 

Решение № 45 от 23.02.2023г., взето с Протокол №2 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 55155.9.14 в местност „Бахче пара“, по КККР на землище гр. Пазарджик.

 

Решение № 46 от 23.02.2023г., взето с Протокол №2 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 55155.9.15 в местност „Бахче пара“, по КККР на землище гр. Пазарджик.

 

Решение № 47 от 23.02.2023г., взето с Протокол №2 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 78570.3.58 в местност „Горен Троян“, по КККР на землище с. Црънча.

 

Решение № 53 от 23.02.2023г., взето с Протокол №2 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 10505.3.1721 в местност „Възстановими граници“, по КККР на землище с. Величково.

 

Решение № 54 от 23.02.2023г., взето с Протокол №2 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПР, за УПИ IХ - общ. и УПИ Х - общ., (поземлени имоти с идентификатори 23457.501.498 и 23457.501.499) в кв.35 по плана на с. Драгор.

 

Решение № 55 от 23.02.2023г., взето с Протокол №2 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПРЗ, за УПИ III – Спортен терен, (поземлени имоти с идентификатори 32010.501.698, 32010.501.699, 32010.501.700 и 32010.501.701) в кв.36 по плана на с. Ивайло.