Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

327

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

Заповед № 4 от 12.02.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване  на проект за ПУП - Изменение на план за застрояване за УПИ XХVI-860, за производство, търговия и услуги (ПИ 55155.508.860) в кв.1в по плана на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 5 от 12.02.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване за УПИ Х-10, за жилищно строителство (ПИ 32010.26.34) в м. „Кулински ливади“ по КККР на землище с. Ивайло.

 

Заповед № 6 от 12.02.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПР и ПЗ, за поземлен имот с идентификатор 86074.52.68, представляващ парцел ХXVIII-12, Сеновал в бивш Стопански двор, в местност ”Сайовете” по КККР на землище с. Юнаците.

 

Заповед № 7 от 20.02.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване, за УПИ IV-339 (ПИ 66559.501.390) в кв.42 по плана на с. Синитово.

 

Заповед № 8 от 20.02.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване, в обхват УПИ II-252 (ПИ 78570.502.252) и УПИ Х-246 (ПИ 78570. 502.281) и  в кв.43 по плана на с. Црънча.

 

Заповед № 9 от 01.03.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване, за УПИ IV-292 (ПИ 10505.502.480) и УПИ VI-общ. (ПИ 10505.502.482) в кв.10 по плана на с. Величково.

 

Заповед № 10 от 20.02.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ и Работен устройствен план, в обхват УПИ VI-1788, Търговия и услуги, УПИ I-1786, търговия и услуги и УПИ IV-674, Търговия и услуги в кв.221 по плана на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 11 от 01.03.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и застрояване, за УПИ II - Производство, търговия и услуги (ПИ 30572.501.506) в кв.20б по плана на с. Звъничево.

 

Заповед № 12 от 01.03.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация, за УПИ III-89 (ПИ 77061.501.89) в кв.9 по плана на с. Хаджиево.

 

Заповед № 13 от 01.03.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация, за УПИ ХI-Производствен терен, в кв.417 по плана на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 14 от 01.03.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и план за застрояване, за УПИ I-118, Автосервиз, услуги и търговия в м. „Мараша“ в землището на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 15 от 01.03.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и план за застрояване, за УПИ Х-728, и УПИ ХI-728 в кв.57 по плана на с. Ивайло.

 

Заповед № 16 от 01.03.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и план за застрояване, за УПИ IХ-22 и УПИ Х-22 (ПИ 48876.503.20) в кв.3 по плана на с. Мокрище.

 

Заповед № 17 от 01.03.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и план за застрояване, за УПИ ХXVII-9487 (ПИ 55155.502.857) в кв.246 по плана на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 18 от 01.03.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и план за застрояване, в обхват УПИ ХVIII-35, УПИ ХIX-562 и УПИ ХХ-35 в кв.5 по плана на с. Добровница.

 

Заповед № 19 от 01.03.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация и план за застрояване, за УПИ VIII-Общ. (ПИ 21556.501.829) в кв.75 по плана на с. Добровница.