Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

468

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Решение № 18 от 25.01.2024г., взето с Протокол №1 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПР в обхват на УПИ II-8, УПИ III-15, УПИ IV-20, УПИ V-27 и УПИ VI-32 с лице към улица с о.т. 5-30-29; УПИ XVI-6, УПИ XV-9, УПИ XIV-14, УПИ XIII-21, УПИ XII-26, УПИ XI-33, УПИ Х-40 и УПИ IX-39 с лице към улица с о.т. 4-31-32 и изменение на вътрешно-регулационните линии на УПИ IV-20, УПИ XIII-21, УПИ V-27, УПИ ХII-26, УПИ VI-32 и УПИ XI-33 в кв. 2 по плана на с. Юнаците в съответствие с границите на имотите по КККР.

 

Решение № 19 от 25.01.2024г., взето с Протокол №1 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 23457.2.34 в местност „Азмъка“ по КККР на землището на с. Драгор.

 

Решение № 20 от 25.01.2024г., взето с Протокол №1 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПРЗ в обхват УПИ II-113, търговия, услуги и производство (ПИ с идентификатор 55155.21.113) поземлен имот с идентификатор 55155.21.13 в местност „Малък Якуб“ по КККР на землище гр. Пазарджик.

 

Решение № 21 от 25.01.2024г., взето с Протокол №1 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 14619.153.2 в местност ”Далъка” по КККР на землище с. Гелеменово.

 

Решение № 22 от 25.01.2024г., взето с Протокол №1 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлени имоти с идентификатори 78570.7.13 и 78570.7.16 в местност „Коритски път“ по КККР на землище с. Црънча.

 

Решение № 23 от 25.01.2024г., взето с Протокол №1 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 06149.62.3 в местност ”Възстановими граници” по КККР на землище с. Братаница.

 

Решение № 24 от 25.01.2024г., взето с Протокол №1 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 81089.111.441 в местност ”28” по КККР на землище с. Черногорово.

 

Решение № 25 от 25.01.2024г., взето с Протокол №1 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 55155.13.76 в местност ”Чукур савак” по КККР на землище гр. Пазарджик.

 

Решение № 26 от 25.01.2024г., взето с Протокол №1 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 30572.50.49 в местност ”Поповица” по КККР на землище с. Звъничево.

 

Решение № 27 от 25.01.2024г., взето с Протокол №1 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПРЗ в обхват УПИ II-003, търговия и услуги (ПИ с идентификатор 65437.67.27) поземлен имот с идентификатор 65437.67.28 в местност „През Ирима“ по КККР на землище с. Сарая.

 

Заповед № 189 от 08.12.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване  на проект за ПУП - Изменение на план за застрояване за УПИ ХI-8992 в кв.144а по плана на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 1 от 19.01.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация за УПИ II-57 в кв.5 по плана на с. Хаджиево.

 

Заповед № 2 от 19.01.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПР и ПЗ, за УПИ VII-612 в кв.450 по плана на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 3 от 19.01.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПР и ПЗ, за поземлени имоти с идентификатори 55155.8.195, 55155.8.196 и 55155.8.197, представляващи съответно парцели ХХIV, ХХIII и XXII в бивш Стопански двор, в местност ”Зайкови мандри” по КККР на землище гр. Пазарджик.