Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

578

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Решение № 108 от 27.04.2023г., взето с Протокол № 4 на Общински съвет, за изработване на проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на обслужващ път до ПИ с идент.32010.33.132, съставляващ УПИ I-90, тържище за непреработена селскостопанска продукция, местност „Бръждовица”, землище с. Ивайло, общ.Пазарджик.

 

Решение № 107 от 27.04.2023г., взето с Протокол № 4 на Общински съвет, за изработване на проект на ПУП – Парцеларен план за трасе на обслужващ път до ПИ с идент.23457.5.69,за който са обособени УПИ II, III и IV с предназначение „За жил. строит., търг. и усл.” местност „Татарекин”, землище с. Драгор, общ.Пазарджик.

 

Решение № 106 от 27.04.2023г., взето с Протокол № 4 на Общински съвет, за изработване на проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на обслужващ път до ПИ с идент.23457.5.69,за който са обособени УПИ II, III и IV с предназначение „За жил. строит., търг. и усл.” местност „Татарекин”, землище с. Драгор, общ.Пазарджик.

 

Съгласно чл. 124б, ал.4, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а не подлежат на оспорване.

С Решенията и цялата проектна документация може да се запознаете в сградата на Oбщина Пазарджик ет.5, ст. 501