Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

243

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

Заповед № 24 от 18.03.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПР и ПЗ, за УПИ I - Стопански двор на АПК, в кв.9 по плана на с. Добровница в обхват на поземлени имоти с идентификатори 21556.501.1200, 21556.501.1201, 21556.501.1202 и 21556.502.1203 по КККР на с. Добровница.

 

Заповед № 25 от 20.03.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация, за УПИ IХ-Общ. в кв.72 по плана на с. Огняново, общ. Пазарджик.

 

Заповед № 26 от 20.03.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване, за ПИ 23457.5.398 в местност ”Татар Екин” по КККР на землище с. Драгор.

 

Заповед № 27 от 20.03.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ и Работен устройствен план, в обхват УПИ IХ-2, УПИ Х-2, УПИ ХI-003,004, автокъща, магазин за авточасти и автосервиз и УПИ III-005, склад и търговия със строителни материали в местност „Атчаир“ на гр. Пазарджик.

 

 

Решение № 75 от 28.03.2024г., взето с Протокол №4 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване, за поземлен имот с идентификатор 55155.9.12 в местност „Бахче пара“, по КККР на землище гр. Пазарджик.

 

Решение № 76 от 28.03.2024г., взето с Протокол №4 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване, за поземлен имот с идентификатор 55155.10.39 в местност „Татар Екин“, по КККР на землище гр. Пазарджик.

 

Решение № 77 от 28.03.2024г., взето с Протокол №4 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване, за поземлен имот с идентификатор 55155.21.129 в м-т „Малък Якуб“, по КККР на землище гр. Пазарджик.

 

Решение № 78 от 28.03.2024г., взето с Протокол №4 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ, за част от УПИ III-за озеленяване и спорт в кв.415г, част от улица с о.т. о.т. 5634-5590 и УПИ V-за озеленяване и УПИ IV-1303, за обществено обслужване в кв.415д по плана на гр. Пазарджик.

 

Решение № 79 от 28.03.2024г., взето с Протокол №4 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване, за поземлени имоти с идентификатори 55155.6.58 и 55155.6.59, в местност „Кипира“, по КККР на землище гр. Пазарджик.

 

Решение № 80 от 28.03.2024г., взето с Протокол №4 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване, за поземлен имот с идентификатор 15271.15.5 в местност „Горна лъка“, по КККР на землище с. Говедаре.

 

Решение № 81 от 28.03.2024г., взето с Протокол №4 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване, за поземлен имот с идентификатор 32010.39.13 в местност „Пашовица“, по КККР на землище с. Ивайло.

 

Заповед № 28 от 28.03.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ в обхват УПИ VII-843 и УПИ XII-843 в кв.78А по плана на с. Паталеница (поземлен имот с идентификатор 55556.502.843).

 

Заповед № 29 от 29.03.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПР и ПЗ, за УПИ XV - Стопански двор, в кв.9 по плана на с. Добровница (поземлен имот с идентификатор 21556.501.1168).

 

Заповед № 30 от 29.03.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ в обхват УПИ I-311, жилищно строителство, търговия и услуги в кв.11 по плана на с. Топли дол (поземлен имот с идентификатор 72713.501.311).

 

Заповед № 31 от 29.03.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ в обхват УПИ ХI-Общ. в кв.54 по плана на с. Алеко Константиново (поземлен имот с идентификатор 00254.501.812).

 

Заповед № 32 от 29.03.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация, за УПИ XVIII-10705 в кв.22 по плана на гр. Пазарджик (поземлен имот с идентификатор 55556.506.71).

 

Заповед № 33 от 29.03.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ в обхват УПИ ХХХ-1578, Търговия и услуги (ПИ 55155.502.1946) и УПИ XXXIX-1578, Търговия и услуги (55155.502.1947) в кв.314а по плана на гр. Пазарджик.

 

Заповед № 34 от 29.03.2024г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПЗ, в обхват УПИ V-356 (ПИ 55155.501.356), УПИ IV-355, УПИ XVI-358 и УПИ VI-357 в кв.196 по плана на гр. Пазарджик.