Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

545

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Решение № 48 от 23.02.2023г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет, за изработване на проект на ПУП - Парцеларен план за изместване на кабелна линия СрН, захранваща ТП ‘Свиком”, землище на с.Сбор, Община Пазарджик – кабелиране на ЕП „Солцбор” в участъка между ЖР стълб №16 и ЖР стълб №3.

 

Решение № 50 от 23.02.2023г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет, за изработване на проект на План – схема, като допълнение към съществуващата физическа инфраструктура за абонатна подземна канална електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и изменение към действащия ПУП, обхващаща територията на гр. Пазарджик, одобрени с Решение № 202 от 25.09.2013г., взето с Протокол № 11 на ОС - Пазарджик, Решение № 230 от 25.11.2013г., взето с Протокол № 13 на ОС - Пазарджик и Решение № 237 от 18.12.2008г., взето с Протокол № 20. на ОС – Пазарджик.

 

Решение № 83 от 24.03.2023г., взето с Протокол № 3 на Общински съвет, за изработване на проект на ПУП - Парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път до ФЕЦ в ПИ 65437.91.142, (УПИ – За търговия и услуги) в местност „Мерата”, землище на с. Сарая, общ. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна на предназначението на ПИ 65437.91.112 /НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път/ на път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп

 

Съгласно чл. 124б, ал.4, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а не подлежат на оспорване.

С Решенията и цялата проектна документация може да се запознаете в сградата на Oбщина Пазарджик ет.5, ст. 501