Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

371

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Решение № 324 от 22.12.2022г., взето с Протокол № 14 на Общински съвет, за изработване на проект на ПУП - Парцеларен план за трасе на подземен електропровод за присъединяване към електроразпределителната  мрежа на ФЕЦ в ПИ с идент. 06149.65.4, м. „Герметата” по КККР землище с. Братаница, общ. Пазарджик.

 

Решение № 328 от 22.12.2022г., взето с Протокол № 14 на Общински съвет, за изработване на проект на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на обслужващ път от ул. „Драва” до ПИ 55155.54.16, за който има проектни УПИ в  местност „Татар Мезар” по КККР землище гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна на предназначението на част от ПИ 55155.27.121 / НТП – За селскостопански горски, ведомствен път/ на път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ 55155.54.16, местност „Татар Мезар” по КККР землище       гр. Пазарджик.

 

Съгласно чл. 124б, ал.4, решенията и заповедите по чл.124 и чл.124а не подлежат на оспорване.

С Решенията и цялата проектна документация може да се запознаете в сградата на Oбщина Пазарджик ет.5, ст. 501