Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

432

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

Заповед № 10 от 01.02.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПРЗ, в обхват УПИ I-държ., УПИ II-държ., УПИ ХVI-държ. и УПИ XIV-825 в кв.68 по плана на с. Пищигово.

 

Заповед № 11 от 02.02.2023г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и застрояване и Работен устройствен план, в обхват УПИ ХV-280(ПИ 55155.504.280), УПИ XIV-281(ПИ 55155. 504.281) и УПИ VII-283 (ПИ55155.504.283) в кв.481б по плана на гр. Пазарджик.

 

Решение № 7 от 26.01.2023г., взето с Протокол №1 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлени имоти с идентификатори 65468.60.1, 65468.60.3, 65468.61.4, 65468.61.11 и 65468.61.18 в местност „Кел тепе“, по КККР на землище с. Сбор.