Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

123

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Заповед № 139 от 24.09.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ, за УПИ 115001 /ПИ 65468.115.1/, За производство на ел. енергия от ВЕИ /фото-волтаични панели/, в м.„Сакарджа“, землище на с.Сбор.

Заповед № 140 от 24.09.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ, за УПИ 115002 /ПИ 65468.115.6/, За производство на ел. енергия от ВЕИ /фото-волтаични панели/, в м.„Сакарджа“, землище на с.Сбор.

Заповед № 143 от 24.09.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ, за УПИ II-8,/ПИ 65468.105.8/, За производство на ел. енергия от ВЕИ /фото-волтаични панели/, в м.„Сакарджа“, землище на с.Сбор.

Заповед № 144 от 29.09.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ, в обхват за УПИ XIII - за търговия и услуги (ПИ 55155.501.1536), УПИ XII - за търговия и услуги (ПИ 55155.501.1537), УПИ XI - за търговия и услуги (ПИ 55155.501.1538), УПИ X - за търговия и услуги (ПИ 55155. 501.1536), в кв.1335 по плана на гр.Пазарджик.

Заповед № 145 от 29.09.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП-Изменение на план за регулация и План за застрояване, за ПИ 78570.113.10, представляващ парцел I, в бивш Стопански двор на ТКЗС, в м.„Мараша“ землище на с.Црънча.

Заповед № 146 от 29.09.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация, за УПИ ХVIII-384 в кв.36, по плана на с.Главиница.

Заповед № 149 от 04.10.2021г. на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП-Изменение на ПР, за УПИ II-177, търговия и услуги и УПИ III-177, търговия и услуги, в кв.78 по плана на гр.Пазарджик.