Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

664

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

 

Решение № 305 от 22.12.2022г., взето с Протокол №14 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПРЗ, за УПИ II - За производство на ел. енергия от ВЕИ (фотоволтаични панели) и поземлени имоти с идентификатори 65468.103.13, 65468.104.22 и 65468.104.25, в местност „Капанищата“, по КККР на землище с. Сбор.

 

Решение № 306 от 22.12.2022г., взето с Протокол №14 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПРЗ, за УПИ V - За производство на ел. енергия от ВЕИ (фотоволтаични панели) и поземлени имоти с идентификатори 65468.102.1, 65468.102.2, 65468.102.3, 65468.102.42, 65468.103.12, 65468.103.14, 65468.103.16, 65468.103.17, 65468.103.18, 65468.103.21 и 65468.103.22, в местност „Капанищата“, по КККР на землище с. Сбор.

 

Решение № 307 от 22.12.2022г., взето с Протокол №14 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПРЗ, за УПИ IV - За производство на ел. енергия от ВЕИ (фотоволтаични панели) и поземлени имоти с идентификатори 65468.60.18 и 65468.60.27, в местност „Кел тепе“, по КККР на землище с. Сбор.

 

Решение № 308 от 22.12.2022г., взето с Протокол №14 на Общински съвет, за изработване на проект за Изменение на ОУП на Община Пазарджик, одобрен с Решение № 222 от 27.11.2020г. на ОС – Пазарджик, за поземлен имот с идентификатор 55155.54.17 в местност „Татар Мезар“, по КККР на землище гр. Пазарджик.

 

Решение № 309 от 22.12.2022г., взето с Протокол №14 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПРЗ, за УПИ II - Озеленяване в кв.1, по плана на гр. Пазарджик.

 

Решение № 310 от 22.12.2022г., взето с Протокол №14 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за ПИ 23457.5.401, в местност „Татар Екин“, по КККР на землище с. Драгор.

 

Решение № 311 от 22.12.2022г., взето с Протокол №14 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлени имоти с идентификатори 77061.187.7, 77061.187.45 и 77061.220.10 в местности „Възстановими граница“ и „Есака“, по КККР на землище с. Хаджиево.

 

Решение № 312 от 22.12.2022г., взето с Протокол №14 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлени имоти с идентификатори 10505.45.1, 10505.45.2 и 10505.45.901 в местност „Кипира“, по КККР на землище с. Величково.

 

Решение № 313 от 22.12.2022г., взето с Протокол №14 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 65437.58.46 в местност „Фондовете“, по КККР на землище с. Сарая.

 

Решение № 314 от 22.12.2022г., взето с Протокол №14 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПРЗ за УПИ I–Детско учреждение (ПИ 72713.501.311), в кв.11 по плана на с. Тополи дол.

 

Решение № 315 от 22.12.2022г., взето с Протокол №14 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлени имоти с идентификатори 53335.800.14, 53335.800.15, 53335.800.16, 53335.800.18, 53335.800.19, 53335.800.20, 53335.800.23, 53335.800.24 и 53335.800.25 в местност „Каратопрак“, по КККР на землище с. Огняново.

 

Решение № 316 от 22.12.2022г., взето с Протокол №14 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 78570.1.37 в местност „Чорбови градини“, по КККР на землище с. Црънча.

 

Решение № 317 от 22.12.2022г., взето с Протокол №14 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПРЗ за УПИ V–За озеленяване (ПИ 55155.501.1453 и ПИ 55155.501.1438), в кв.184 по плана на гр. Пазарджик.

 

Решение № 318 от 22.12.2022г., взето с Протокол №14 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация, в обхват УПИ IХ–Паркинг, УПИ VIII-382, УПИ Х-381 и УПИ XI-602, в кв.46 по плана на с. Хаджиево.

 

Решение № 319 от 22.12.2022г., взето с Протокол №14 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 15028.11.10 и УПИ VI–148 (ПИ 15028.501.244), в кв.12 по плана на с. Главиница.

 

Решение № 320 от 22.12.2022г., взето с Протокол №14 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за регулация, в обхват УПИ I–общ. (ПИ 15028.501.512), в кв.24 и улица с о.т. о.т. 52-53 (ПИ 15028.501.808) по плана на с. Главиница.

 

Решение № 321 от 22.12.2022г., взето с Протокол №14 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – Изменение на план за улична регулация, в обхват улица с о.т. о.т. 117-118-152-153 и част от кв. 47, по плана на с. Паталеница.

 

Решение № 322 от 22.12.2022г., взето с Протокол №14 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 77061.222.14 в местност „Голям кутел“, по КККР на землище с. Хаджиево.

 

Решение № 323 от 22.12.2022г., взето с Протокол №14 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 32010.30.2 в местност „Войводска“, по КККР на землище с. Ивайло.