Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

131

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Пазарджик на основание чл. 124б, ал.2 и ал.4 от ЗУТ съобщава,

 че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

 

Заповед № 46 от 25.03.2021г., на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП – Изменение на ПРЗ, за УПИ ХI-245 (ПИ 21556.501.245) в кв.29, по плана на с. Добровница.

 

Заповед № 47 от 25.03.2021г., на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на ПРЗ, за УПИ ХLVI-5, За свинеферма (ПИ 06149.72.5), в местността „Герметата“ по КККР на землището на с. Братаница.

 

Заповед № 48 от 26.03.2021г., на Кмета на Община Пазарджик, за изработване на проект за ПУП - Изменение на план за регулация и План за застрояване, за УПИ ХIV-6,7,24,293,305,549,551,553, „За промишлени и складови дейности“ и УПИ ХV „Търговия и услуги“, в м. „Горни лозя“ по КККР на с. Говедаре.

 

Решение № 57 от 29.03.2021г., взето с Протокол №3 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за ПИ с идентификатор 55155.12.124, в местност ”Атчаир” по КККР на гр. Пазарджик.

 

Решение № 58 от 29.03.2021г., взето с Протокол №3 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за ПИ с идентификатор 55155.12.123, в местност ”Атчаир” по КККР на гр. Пазарджик.

 

Решение № 60 от 29.03.2021г., взето с Протокол №3 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за ПИ с идентификатор 81089.35.280, с начин на трайно ползване – нива, в местност ”Лаката” по КККР на землището на с. Черногорово.

 

Решение № 61 от 29.03.2021г., взето с Протокол №3 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 56561.280.133, с начин на трайно ползване – нива, в местност ”Потока” по КККР на с. Пищигово.

 

Решение № 64 от 29.03.2021г., взето с Протокол №3 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП - ПРЗ, за ПИ с идентификатор 06149.44.9, с начин на трайно ползване – нива, в местност ”Млечока” по КККР на землището на с. Братаница.

 

Решение № 65 от 29.03.2021г., взето с Протокол №3 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, поземлени имоти с идентификатори 55556.6.7 и 55556.6.10, в местност ”Бандала” по КККР на с. Паталеница.

 

Решение № 66 от 29.03.2021г., взето с Протокол №3 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 65437.67.45, в местност ”През Ирима” по КККР на землището на с. Сарая.

 

Решение № 67 от 29.03.2021г., взето с Протокол №3 на Общински съвет, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ, за поземлен имот с идентификатор 65468.138.23, в местност ”Възстановими граници” по КККР на землището на с. Сбор.