Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно публикувана процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Осъществяване на Дейности по информация и публичност" по Проект: "ХОРИЗОНТ 2020"

2073ДО

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изпълнението на разпоредбата на чл.101б, ал.3 от Закона за обществените поръчки, Ви, информирам, че Община Пазарджик, в качеството си на възложител, е публикувала на Портала за обществени поръчки публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "С Предмет: "Осъществяване на Дейности по информация и публичност" по Проект: "ХОРИЗОНТ 2020", който се осъществява с финансовата подкрепа по приоритетна ос "Управление на човешките ресурси", под-приоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация" на Оперативна Програма "Административен Капацитет" (ОПАК)", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за безвъзмездна финансова помощ М13-22-128/29.07.2014.г. между Община Пазарджик и Управляващия Орган на ОПАК.".


Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки под уникален код 9036712