Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно провеждане открита процедура за определяне на концесионер за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъшествява върху обект – публична общинска собственост, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п. к. 4400, ул. “Цар Калоян”.

406

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        

         На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 30, ал. 2 от ППЗК и взето Решение № 132/28.09.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик обявява, че:

         1. На 09.11.2017 г. (четвъртък) от 11:00 часа в Заседателна зала, находяща се на ІІ-рия етаж в сградата на Общината – гр. Пазарджик, бул. “България” № 2, ще се проведе открита процедура за определяне на концесионер за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъшествява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.505.1050, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п. к. 4400, ул. “Цар Калоян”, без посочен номер, площ: 2 054 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, квартал 454, парцел ІV-паркинг, актуван с Акт за публична общинска собственост № 425/16.02.2015 г.

         2. Документи за участие в процедурата се закупуват в Община Пазарджик на цена 100 лева с включен ДДС, платими в брой на гише “ксерокс” в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се в партерния етаж в сградата на Община Пазарджик, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч., до 06.11.2017 г. (включително).

3. Депозитът за участие в процедурата е в размер 5 600 лв. / пет хиляди и шестстотин лева/ без ДДС и се внася до 16:30 ч. на 08.11.2017 г. (включително), по IBAN сметка: BG46 SOMB 9130 33 14474300, BIG код на “Общинска Банка” АД – финансов център Пазарджик: SOMBBGSF. 

         4. Основните права и задължения по концесията, условията за осъществяването й и видовете гаранции са определени с Решение № 132/28.09.2017 г. на Общински съвет  - Пазарджик.

         5. Обявлението за концесията е обнародвано в електронното издание на “Държавен вестник” под № 1 от 05.10.2017 г.

         6. Кандидатите представят офертите за участие до 17:30 ч. на 08.11.2017г. на гише № 3 в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се в партерния етаж на сградата на Общината - гр. Пазарджик, бул. “България” № 2.

         7. Допълнителна информация може да се получи в стая 406, ет. 4 в сградата на Община Пазарджик или на телефони 034/402-262 и 034/402-266.