Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно постъпило инвестиционно предложение за "Изграждане на трасе на нов присъединителен електропровод 110 kV""

732

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

 

 

На основание чл.4, ал.2 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Община Пазарджик Ви уведомява за постъпило инвестиционно предложение за:

 

 

 

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРАСЕ НА НОВ ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД 110 kV

 

 

 

Местонахождение: За захранване на имот с идентификатор 66559.62.01, м. „Кичук чал“ по КККР на с. Синитово, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

 

 

Възложител: „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД, гр. София,

 

 

 

Писмени становища и мнения се приемат в Община Пазарджик бул. „България“ №2 и  в РИОСВ - Пазарджик, ул. „Генерал Гурко“ №3, ет.4