Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно отваряне предложението на допуснатия участник за предоставяне на концесия за услуга, обект – публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 55155.508.2.5, парк остров ”Свобода” гр.Пазарджик

1747

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 
На основание чл. 55а от Закона за концесиите,
 
СЪОБЩАВА, ЧЕ
на 01.09.2014 г. в от 9.30 часа в зала „Архитектурен съвет”, находяща се на ІІ-рия етаж, в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” №2, ще се отвори предложението и обвързващото предложение на допуснатия участник в процедурата за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 55155.508.2.5 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, две, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед №РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК София, съгласно скица №1161/01.02.2013 г., заверена на 23.04.2014 г. на СГКК Пазарджик, с адрес на сградата – гр. Пазарджик, п.к.4400, парк остров ”Свобода”, със застроена площ от 728 кв.м. (седемстотин двадесет и осем квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение – сграда за обществено хранене, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.508.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, две) при съседи на поземления имот: 55155.508.4, 55155.508.265, 55155.508.5, 55155.508.6, 55155.508.1 и 55155.508.3, ведно с определена към сграда с идентификатор 55155.508.2.5 територия с обща концесионна площ от 2 286 кв.м. (две хиляди двеста осемдесет и шест квадратни метра) в парк остров „Свобода” – съгласно скица №72/07.02.2013 г., издадена от дирекция „Архитектура” при община Пазарджик - публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост №603/14.03.2002 г., вписан в дв.вх. рег.№852/18.03.2002 г., акт. №98, том ІІ, на Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик