Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на „Концесия за строителство на воден обект „язовир”, представляващ поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор 53285.32.179, землище на с. Овчеполци

687

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

С Решение № 214 от 30 януари 2023 г. на Кмета на община Пазарджик е открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на „Концесия за строителство на воден обект „язовир”, представляващ поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор 53285.32.179, находящ се в землището на с. Овчеполци, общ. Пазарджик”.

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на чл. 76, ал. 2 от Закона за концесиите е открита партида за процедурата в Националния концесионен регистър с № 121-211/03.02.2023 г., по която са публикувани решението за откриване на процедурата, обявлението за откриване на процедурата, документацията за концесията, приложенията към нея и обосновката на концесията.

Пълен достъп до информационния пакет на цялата документация на концесията от тук: