Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на „Концесия за строителство и предоставяне на услуга платено паркиране на превозни средства в поземлен имот с идентификатор 55155.505.1050 и начин на трайно ползване: „паркинг”

582

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

С Решение № 2572 от 02 декември 2022 г. на Кмета на община Пазарджик е открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на „Концесия за строителство и предоставяне на услуга платено паркиране на превозни средства в поземлен имот с идентификатор 55155.505.1050 и начин на трайно ползване: „паркинг”, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Цар Калоян”.

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на чл. 76, ал. 2 от Закона за концесиите е открита партида за процедурата в Националния концесионен регистър с № 121-199/06.12.2022 г., по която са публикувани решението за откриване на процедурата, обявлението за откриване на процедурата, документацията за концесията, приложенията към нея и обосновката на концесията.

Пълен достъп до информационния пакет на цялата документация на концесията от тук: