Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за „Строителство, експлоатация и поддържане на обект за паркиране и обслужване на превозни средства– паркинг, разположен в поземлен имот с идентификатор 55155.503.821

228

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

С Решение № 2579 от 05 декември 2022 г. на Кмета на община Пазарджик е открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за „Строителство, експлоатация и поддържане на обект за паркиране и обслужване на превозни средства – паркинг, разположен в поземлен имот с идентификатор 55155.503.821 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик”.

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на чл. 76, ал. 2 от Закона за концесиите е открита партида за процедурата в Националния концесионен регистър с № 121-201/08.12.2022 г., по която са публикувани решението за откриване на процедурата, обявлението за откриване на процедурата, документацията за концесията, приложенията към нея и обосновката на концесията.

Пълен достъп до информационния пакет на цялата документация на концесията от тук: