Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия в сферата на рибарството и аквакултурите, в обект с идентификатор 63032.446.2, находящ се в землището на с. Росен, местност „Долни ливади”, община Пазарджик

395

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

С Решение № 696 от 29 март 2023 г. на Кмета на община Пазарджик е открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия с наименование „Предоставяне и управление на услуги в сферата на рибарството и аквакултурите, в обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63032.446.2, с начин на трайно ползване: водоем, с площ 6 074 кв. м., находящ се в землището на с. Росен, местност „Долни ливади”, община Пазарджик”.

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на чл. 76, ал. 2 от Закона за концесиите е открита партида за процедурата в Националния концесионен регистър с № 122-228/03.04.2023 г., по която са публикувани решението за откриване на процедурата, обявлението за откриване на процедурата, документацията за концесията, приложенията към нея и обосновката на концесията.

Пълен достъп до информационния пакет на цялата документация на концесията от тук: