Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия „Строителство, експлоатация и поддържане на язовир, представляващ поземлен имот с идентификатор 72713.1.26, находящ се в землището на с. Тополи дол, общ. Пазарджик

584

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

С Решение № 913 от 03 май 2023 г. на Кмета на община Пазарджик е открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия „Строителство, експлоатация и поддържане на язовир, представляващ поземлен имот – публична общинска собственост, с идентификатор 72713.1.26, находящ се в землището на с. Тополи дол, общ. Пазарджик, местност Динкина гора".

 

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на чл. 76, ал. 2 от Закона за концесиите е открита партида за процедурата в Националния концесионен регистър с № 121-235/04.05.2023 г., по която са публикувани решението за откриване на процедурата, обявлението за откриване на процедурата, документацията за концесията, приложенията към нея и обосновката на концесията.

Пълен достъп до информационния пакет на цялата документация на концесията от тук: