Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително за експлоатация на „Инсталация за грубо очистване на вторична хартия (велпапе и смесена) с произход неопасен битов отпадък“

244


Файлове:

Обява.pdf Обява.pdf
2. Допълнено Заявление КР Екобулхарт_.pdf 2. Допълнено Заявление КР Екобулхарт_.pdf
Приложение 1 - Таблици.pdf Приложение 1 - Таблици.pdf
Приложение 2 - Декларация.pdf Приложение 2 - Декларация.pdf
Приложение 3 - Документ за собственост.pdf Приложение 3 - Документ за собственост.pdf
Приложение 3a - Документ за собственост.pdf Приложение 3a - Документ за собственост.pdf
Приложение 4 - Скица УПИ III.pdf Приложение 4 - Скица УПИ III.pdf
Приложение 4а - Скица УПИ V.pdf Приложение 4а - Скица УПИ V.pdf
Приложение 4б - Скица координати.pdf Приложение 4б - Скица координати.pdf
Приложение 5 - Ситуационна схема.pdf Приложение 5 - Ситуационна схема.pdf
Приложение 6 - Технологична схема.pdf Приложение 6 - Технологична схема.pdf
Приложение 7 - Описание на оборудването.pdf Приложение 7 - Описание на оборудването.pdf
Приложение 8 - Схема на свежа вода.pdf Приложение 8 - Схема на свежа вода.pdf
Приложение 9 - Схема на оборотна вода.pdf Приложение 9 - Схема на оборотна вода.pdf
Приложение 10 - Схема на филтрирана вода.pdf Приложение 10 - Схема на филтрирана вода.pdf
Приложение 11 - Решение ОВОС.pdf Приложение 11 - Решение ОВОС.pdf
Приложение 12 - Разрешение за строеж.pdf Приложение 12 - Разрешение за строеж.pdf
Приложение 13 - Удостоверение въвеждане в експлоатация.pdf Приложение 13 - Удостоверение въвеждане в експлоатация.pdf
Приложение 14 - Договор ВиК.pdf Приложение 14 - Договор ВиК.pdf
Приложение 15 - Схема на канализационната система.pdf Приложение 15 - Схема на канализационната система.pdf
Приложение 16 - Схема на водопреносна мрежа.pdf Приложение 16 - Схема на водопреносна мрежа.pdf
Приложение 17 -Разрешително за водовземане.pdf Приложение 17 -Разрешително за водовземане.pdf
Приложение 18 - Разположение на електромер.pdf Приложение 18 - Разположение на електромер.pdf
Приложение 19 - Схема на флотационна клетка.pdf Приложение 19 - Схема на флотационна клетка.pdf
Приложение 20 - Схема на разположение на отпадъците.pdf Приложение 20 - Схема на разположение на отпадъците.pdf
Приложение 21 - Разрешение за депониране.pdf Приложение 21 - Разрешение за депониране.pdf
Приложение 22_1 - Становище охарактеризиране 03 03 07.pdf Приложение 22_1 - Становище охарактеризиране 03 03 07.pdf
Приложение 22_2 - Становище охарактеризиране 03 03 11.pdf Приложение 22_2 - Становище охарактеризиране 03 03 11.pdf
Приложение 23_1 - Протокол изпитване на подземни води.pdf Приложение 23_1 - Протокол изпитване на подземни води.pdf
Приложение 23_2 - Протокол изпитване на подземни води.pdf Приложение 23_2 - Протокол изпитване на подземни води.pdf
Приложение 24 - Протокол изпитване на отпадъчни води.pdf Приложение 24 - Протокол изпитване на отпадъчни води.pdf
Приложение 25_1 - Работен лист за класификация 03 03 07.pdf Приложение 25_1 - Работен лист за класификация 03 03 07.pdf
Приложение 25_2 - Работен лист за класификация 03 03 07.pdf Приложение 25_2 - Работен лист за класификация 03 03 07.pdf
Приложение 25_3 - Работен лист за класификация 03 03 11.pdf Приложение 25_3 - Работен лист за класификация 03 03 11.pdf
Приложение 25_4 - Работен лист за класификация13 05 02.pdf Приложение 25_4 - Работен лист за класификация13 05 02.pdf
Приложение 25_5 - Работен лист за класификация 15 01 04.pdf Приложение 25_5 - Работен лист за класификация 15 01 04.pdf
Приложение 25_6 - Работен лист за класификация 19 12 02.pdf Приложение 25_6 - Работен лист за класификация 19 12 02.pdf
Приложение 26 - Точка за мониторинг на отпадъчни води.pdf Приложение 26 - Точка за мониторинг на отпадъчни води.pdf
Приложение 27 - Точка за мониторинг на подземни води.pdf Приложение 27 - Точка за мониторинг на подземни води.pdf
Приложение 28 - Точка за мониторинг на почви.pdf Приложение 28 - Точка за мониторинг на почви.pdf
Приложение 29 - Разрешително отпадъци.pdf Приложение 29 - Разрешително отпадъци.pdf
Приложение 30 - Регистрационен документ отпадъци.pdf Приложение 30 - Регистрационен документ отпадъци.pdf
Приложение 31 - Сертификат ISO 14 000.pdf Приложение 31 - Сертификат ISO 14 000.pdf
Приложение 32 - Разположение суровини, спомагателни материали и продукти.pdf Приложение 32 - Разположение суровини, спомагателни материали и продукти.pdf
Приложение 33 - НДНТ Екобулхарт ЕООД.pdf Приложение 33 - НДНТ Екобулхарт ЕООД.pdf
Приложение 34 - План собствен мониторинг.pdf Приложение 34 - План собствен мониторинг.pdf
Приложение 35-1 - Липса задължения НАП.pdf Приложение 35-1 - Липса задължения НАП.pdf
Приложение 35-2 - Липса задължения община Пазарджик.pdf Приложение 35-2 - Липса задължения община Пазарджик.pdf
Приложение 35-3 - Декларация липса задължения ПУДООС.pdf Приложение 35-3 - Декларация липса задължения ПУДООС.pdf
Приложение 36 - площадково ВиК УПИ I.pdf Приложение 36 - площадково ВиК УПИ I.pdf
Приложение 36_2 - площадково ВиК УПИ I.pdf Приложение 36_2 - площадково ВиК УПИ I.pdf
Приложение 37 - Договор EVN.pdf Приложение 37 - Договор EVN.pdf
Приложение 37 - Договор Енерджи Съплай.pdf Приложение 37 - Договор Енерджи Съплай.pdf
Приложение 38 - Протокол № 032_04.03_.2021_.pdf Приложение 38 - Протокол № 032_04.03_.2021_.pdf
Приложение 39 - Договор за предаване на отпадъци.pdf Приложение 39 - Договор за предаване на отпадъци.pdf
Приложение 40 - Доклад базово състояние - Екобулхарт_03.2021_.pdf Приложение 40 - Доклад базово състояние - Екобулхарт_03.2021_.pdf
Приложение 41 - писмо РИОСВ Пз.pdf Приложение 41 - писмо РИОСВ Пз.pdf
Приложение 42 - Писмо РИОСВ Пз.pdf Приложение 42 - Писмо РИОСВ Пз.pdf
Приложение 43 - Инофрмационни листа за безопасност.pdf Приложение 43 - Инофрмационни листа за безопасност.pdf
Приложение 44 - Заявление -01-225.pdf Приложение 44 - Заявление -01-225.pdf