Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ЛЮДОН ТРАНС“ ЕООД, гр. София за изграждане и експлоатация на инсталация „Съхраняване и третиране на промишлени отпадъци“ – площадка м. „Якуба“, гр. Пазaрдж

207

Съобщение на Община Пазарджик

 

На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ЛЮДОН ТРАНС“ ЕООД, гр. София за изграждане и експлоатация на инсталация „Съхраняване и третиране на промишлени отпадъци“ – площадка м. „Якуба“, гр. Пазaрджик, изпълняваща дейности, съгласно: т. 5.1. от Приложение № 4 към ЗООС - „Инсталации за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 т отпадъци на денонощие, включващо една или повече от следните дейности:

б) физико-химично третиране;

в) прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя друга от дейностите, изброени в т. 5.1 и 5.2;

г) препакетиране преди подлагане на някоя друга от дейностите, изброени“

и т. 5.5. от Приложение № 4 към ЗООС - „Временно съхраняване на опасни отпадъци, които не попадат в приложното поле на т. 5.4, до извършване на някоя от дейностите, изброени в т. 5.1, 5.2, 5.4 и 5.6, с общ капацитет над 50 т, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им“.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 04.02.2019 г. до 04.03.2019 г. в:

  1. Сградата на Община Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. "България" № 2, от 08:30 до 12:30 и от 13:30 до 17:30 часа;
  2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС),   гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Диляна Алипиева – началник на отдел КПКЗ, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;

Иван Сотиров – главен експерт еколог, общ. Пазарджик, тел.: 034/402 213.