Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно определяне на концесионер и възлагане на концесия с предмет „Стопанисване, техническа експлоатация, текущо поддържане и ремонт на водоем и свързаните с него съоръжения, находящ се в землището на с. Овчеполци, местност „Реката”

66

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

С Решение № 852 от 07 май 2020 г. на Кмета на община Пазарджик е открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия с предмет „Стопанисване, техническа експлоатация, текущо поддържане и ремонт на водоем и свързаните с него съоръжения, находящ се в землището на с. Овчеполци, местност „Реката”.

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на чл. 76, ал. 2 от Закона за концесиите е открита партида на процедурата в Националния Концесионен регистър, по която са публикувани решението за откриване на процедурата, обявлението за откриване на процедурата, документацията за концесията и обосновката на концесията.

Пълен достъп до информационния пакет на цялата документация на концесията е осигурен и на сайта на община Пазарджик и може да бъде изтеглен от тук: