Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно определена нова дата за провеждане на открито заседание за отваряне на офертата за провеждане на открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на Концесия за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2...

602

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

     Комисията, назначена със Заповед № 1532/03.08.2022 г. на Зам. Кмет на Община Пазарджик, оправомощен със Заповед №1471/ 26.07.2022 г. на Кмета на Община Пазарджик, за провеждане на открита процедура за определяне на концесионер и възлагане на Концесия за строителство на Клетка 2 и за управление на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, уведомява, че е определена нова дата за провеждане на открито заседание за отваряне на офертата на допуснатия участник : 04.10.2022 г. от 10:00 ч. в Стъклена зала , община Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. ІІ.

Комисията, в изпълнение на чл. 98, ал. 2 от Закона за концесиите, е уведомила участника за решението, свързано с промяна на срока за отваряне на офертата и определената нова дата за провеждане на открито заседание.