Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за квартали 301, 302 и 302а по плана на гр. Пазарджик.

457

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Пазарджик, Дирекция „АТУ” съобщава на заинтересованите собственици, че с Решение № 165 от 26 октомври 2018 год., Общински съвет – Пазарджик  одобрява проект за изменение на ПУП-ПРЗ за квартали 301, 302 и 302а по плана на гр. Пазарджик, с който се предвижда изменение на улична регулация на улиците „Места”, „Дрян”, „Чинар”, „Тополница” и „Гарибалди”, обслужващи кварталите и ситуиране на застрояване в тях.

           С проекта за изменение на ПР се предвижда обособяване на нови общински УПИ в кварталите, съобразени с кадастралната основа.

           За обслужване на новообразуваните УПИ, с плана за регулация се променя улица с о.т.о.т. 1913а – 1913б по съществуващата на място. Проектират се нови участъци от улиците „Гарибалди”, „Чинар” и „Тополница”.

         За училище „Г.С.Раковски” се обособява нов квартал 302а. Създава се също и нов квартал 301а, заключен между променените участъци на улиците „Места” и „Гарибалди”, улиците „Дрян” и „Марица”. С проекта за изменение на регулацията се променя източната  граница на квартал 302 по улица „Тополница”.

       С плана за застрояване за новообособените УПИ в кварталите се предвижда нискоетажно застрояване с височина до 10 м., при показатели за зона „Жм” – П застр. 60 %, Позел. 40 % и Кинт. 1.2, съгласно означенията на проекта.

      Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник пред Административен съд – Пазарджик.

       Решението е обнародвано в Държавен вестник брой 96 от 20.11.2018 година.