Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно конкурс за избор на здравен медиатор по проект „Заедно за по-добро здраве, за нас, от нас”

240

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“

в партньорство с

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Обявява конкурс за избор на здравен медиатор по проект  „Заедно за по-добро здраве, за нас, от нас” по Европейската програма за партньорство в общността на ГлаксоСмит Клайн – „Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа”

 

Необходими документи:

 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Копие от диплома за завършено средно образование

 

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно образование
 • Принадлежност към местна уязвима етническа общност
 • Познаване на здравните и социални проблеми на общността
 • Владеене на езика на общността
 • Комуникативни умения
 • Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

 

Провеждане на конкурса (в рамките на един ден):

Разглеждане на постъпилите документи от комисия. Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Дата, час и място на провеждане на конкурса: Община Пазарджик, Стъклена зала – ет. 2 22 март, петък, 10.00 ч.

Краен срок за подаване на документи: 20.03.2019 г., до края на работния ден

Документите се подават в деловодството на Община Пазарджик

 

 

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”:

 • Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;
 • Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;
 • Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;
 • Подпомагане при попълване на различни документи;
 • Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

14-дневното обучение на новоизбраните кандидати за здравни медиатори започва на      25 март 2019 г. в Медицински университет – София.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net