Обяви и съобщения

назад

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ИНСПЕКТОР В СЕКТОР „ОБСЛУЖВАНЕ”, ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

700

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ИНСПЕКТОР  В СЕКТОР „ОБСЛУЖВАНЕ”, ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

Комисия, назначена със Заповед № 2471/ 24.11.2022 г. на Кмета на Община Пазарджик, като разгледа постъпилите заявления, прецени наличието на изискуемите документи и тяхното съответствие със заложените минимални и специфични изисквания, предвидени за заемането на длъжността старши инспектор – 1 /една/ щатна бройка в сектор „Обслужване”, отдел „Местни данъци и такси”, дирекция „Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик, информира допуснатите кандидати за дата, час и място на провеждане на конкурса.

         

Списък на допуснати до явяване на тест кандидати:

  1. Георги Ганчев с рег. индекс и дата №44-3380/16.11.2022 г.;
  2. Кристина Кирилова с рег. индекс и дата №44-3384/16.11.2022 г.;
  3. Десислава Димитрова с рег. индекс и дата №44-3395/17.11.2022 г.;
  4. София Митева с рег. индекс и дата №44-3402 /17.11.2022 г.;
  5. Емилия Добрева с рег. индекс и дата №44-3413/18.11.2022 г.

 

Посочените кандидати следва да се явят на 07.12.2022 год. от 10.00 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 – Стъклена зала за провеждане на конкурса - решаване на тест. Кандидатите следва да се явят в 09:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от тестовете, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура за интервю на 07.12.2022 г. от 14.00 в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 – Стъклена зала.

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Няма такива.

 

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, приета с ПМС № 304 от 3.12.2019 г.:

Чл. 20, ал.2: „До участие в конкурса не се допускат лица: 1. които не са представили всички необходими документи или представените документи не съдържат посочената в наредбата и приложенията й информация или не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността”.

 

Председател на конкурсната комисия:

Боряна Лилова  

Началник сектор „Обслужване”, 

отдел МДТ, дирекция БОС