Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработване на комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за обект: „Сгради и съоръжения за силозно стопанство и съхранение на селскостопанска техника“ в землището на с. Пищигово

67

СЪОБЩЕНИЕ

                                                       

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Пазарджик СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица, че по искане вх.№УТ-1771/08.06.2020г. е издадена Заповед №1241/22.06.2020г. на Кмета на Общината, за изработване на комплексен инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ за обект: „Сгради и съоръжения за силозно стопанство и съхранение на селскостопанска техника“ в УПИ LV-104,109, Производствена и складова дейност, търговия и услуги в местност „Коруджа“ в землището на с. Пищигово (ПИ 56561.280.104 и ПИ 56561.280.109).

Проектът да се изработи в части:

1.Проект за ПУП - Изменение на план за регулация и План за застрояване.

2. Инвестиционен проект.