Обяви и съобщения

назад

Съобщение относно изработен ПУП – ПРЗ с цел преструктуриране на терена между бул.“Хр. Ботев“, ул.“Петър Бонев“ , ул.“Осми март“ и ул.„Никола Фурнаджиев“, който обхваща кв.30, кв.33, кв.38 и кв.78 по плана на гр. Пазарджик

370

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Пазарджик, дирекция „АТУ“ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен ПУП – ПРЗ с цел преструктуриране на терена между бул.“Хр. Ботев“, ул.“Петър Бонев“ , ул.“Осми март“  и ул.„Никола Фурнаджиев“, който обхваща кв.30, кв.33, кв.38 и кв.78 по плана на гр. Пазарджик .

За новопроектираните УПИ се запазва начина и характера на застрояване по действащият план, при устройствени зони „ Оо“ и „Жс“, съгласно приложения проект.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник пред Административен съд – Пазарджик.

Решението е обнародвано в Държавен вестник брой 62 от 06.08.2019 година.